Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Degene die materiaal bij PU.nl plaatst (hierna ook: gebruiker) verklaart dat hij of zij bevoegd is om dit materiaal te plaatsen. Hij of zij garandeert rechthebbende te zijn van het materiaal, of de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het geplaatste materiaal.

Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatst materiaal wordt geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De uitgever van PU.nl, Reshift Digital, staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Degene die het materiaal geplaatst heeft vrijwaart Reshift Digital hiervoor.

Degene die het materiaal plaatst is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem of haar bij PU.nl geplaatste materiaal. Reshift Digital draagt voor de inhoud van het geplaatste materiaal geen enkele verantwoordelijkheid.

Degene die materiaal plaatst op PU.nl kent Reshift Digital hierbij een kosteloos, niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat Reshift Digital zijn of haar content mag hergebruiken. Hij of zij vrijwaart Reshift Digital voor eventuele andersluidende aanspraken van derden.

Degene die materiaal bij PU.nl plaatst garandeert dat het geplaatste materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende, grove of onterende materialen en / of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is dus onder meer – doch niet uitsluitend – verboden om vulgair, hatelijk, bedreigend en (kinder-) pornografischmateriaal te plaatsen. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen zal worden verwijderd. Mocht Reshift Digital constateren dat geplaatst materiaal strijdig is met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal zij hiervan aangifte doen bij justitie en de materialen, alsmede alle overige bij haar terzake bekende gegevens aan justitie overgedragen c.q. bekendmaken.

De webmaster, beheerder en moderators van PU.nl zijn bevoegd en hebben het recht geplaatst materiaal dat – al dan niet naar hun eigen inzicht – niet voldoet aan bovengenoemde normen per direct te verwijderen.

Reshift Digital sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, inbreuk op auteursrechten, hack-poging, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het geplaatste materiaal op PU.nl, om welke reden of door welke oorzaak dan ook.

Reshift Digital acht zich niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden. Degene die het materiaal heeft geplaatst vrijwaart Reshift Digital tegen alle aanspraken tot schadevergoeding daaromtrent, evenals tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het geplaatste materiaal inbreuk maakt op enige (intellectuele) rechten van derden.

Degene die het materiaal heeft geplaatst gaat ermee akkoord dat alle data die door hem of haar is verstrekt in een database worden bewaard. Hoewel deze informatie niet openbaar gemaakt wordt aan een derde partij zonder zijn of haar toestemming (behoudens die gevallen dat strafbare feiten worden geconstateerd), kan Reshift Digital noch haar webmaster en beheerder verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke hack-poging, dat eventueel kan leiden tot het openbaar worden van de database.

Regels op PU.nl

Op PU.nl hopen we mooie discussies te zien bij nieuwsberichten, artikelen, video’s en alle andere soort content die we maken en gedeeld kan worden op ons forum. Dit zijn vaak gezellige gesprekken, soms snedige commentaren en andere keren weer ronduit grappige commentaren. Om de positiviteit van de discussies te waarborgen, zijn er een aantal huisregels die gelden op deze site.

1. Discriminatie wordt niet getolereerd

Deze regel spreekt voor zich. Op geen enkele manier wil Power Unlimited geassocieerd worden met individuen die zich willens en wetens negatief uitlaten over bevolkingsgroepen, mensen kleineren vanwege een seksuele voorkeur of negatief refereren aan etniciteit van anderen.

2. Aan schelden heeft niemand wat

Het gebruiken van scheldwoorden draagt op geen enkele manier bij aan het voeren van een goede discussie. Ook al stoort het jou niet, anderen worden mogelijk wel afgeschrikt. Houd je in, het gaat maar om een spelletje waarschijnlijk.

3. Respecteer elkaars mening

Het kan zijn dat je het niet eens bent met een mening van iemand anders. Prima, laat dit ook zeker blijken, maar verval niet in het uitschelden of beschuldigen van anderen. Hierdoor ontstaan vervelende welles-nietes-discussies waar niemand wat aan heeft. Dus probeer ook niet iemand uit de tent de lokken door te trollen.

4. Link niet naar illegaal materiaal

Expliciete links naar sites waarop illegaal materiaal is te downloaden, worden verwijderd op PU.nl. Ook het actief oproepen tot het downloaden van illegaal materiaal, wordt niet getolereerd.

5. Zelfpromotie; doe het met mate

Heb je een toffe video op YouTube staan? Post het zeker!. Iets moois gemaakt en op Pinterest gezet? Zet die link maar neer! Tot twintig keer toe linken naar een artikel van je eigen fansite of het nu relevant is of niet? Nee, doe dat maar niet.

6. Haal geen oude koeien uit de sloot

Het kan voorkomen dat je het grondig oneens bent met de mening van de mods van PU.nl of je medebezoekers. Dat kan uiteraard. Maak er echter geen kruistocht van om onder ieder artikel te verkondigen dat je het nog altijd niet eens bent met het artikel dat drie weken eerder geplaatst was. Of dat je dat ene lid nog steeds niet snapt omdat ‘ie Call of Duty niet leuk vindt.

Verder sporen we iedereen uiteraard om vrolijk verder te discussiëren onder de artikelen. Mocht je de huisregels niet respecteren, wordt de reactie verwijderd. Bij ernstige overtredingen krijgt de desbetreffende gebruiker per direct een ban.

Meest gestelde vragen

V: Hoe level je?

A: Je levelt door reacties te plaatsen op de website. Zodra je een bepaald aantal reacties plaatst ga je vanzelf een level omhoog. Je krijgt een melding als je een level omhoog gaat.

V: Mag ik dubbele topics aanmaken?

A: Het is niet nodig om een dubbele topic aan te maken, kijk goed of er al een topic bestaat van jouw onderwerp. Dubbele topics worden verwijderd.

V: Hoe kan ik mijn topic sluiten of verwijderen?

A: Spreek ons even aan met een @ en we zullen het regelen zodra wij je bericht zien.

V: Hoe plaats ik een afbeelding?

A: Het is niet mogelijk om een plaatje te plaatsen, dit om verschillende redenen.

V: Hoe kan ik de "???" badge halen?

A: Goeie! Helaas zul je daar zelf achter moeten komen want het is een groot mysterie.

V: Hoe herken ik een PU Stafflid of Moderator?

A: Een moderator of PU redacteur kan je herkennen aan hun gouden omlijning bij hun avatar, maar je kan dat ook zien aan hun badges op hun profiel. Op deze twee manieren kan je dat zien.

V: Mijn comment/topic is verwijderd, waarom?

A: Redacteuren en Moderators hebben het recht om een comment/topic te verwijderen als hij of zij vind dat het niet thuis hoort op pu.nl. Het kan ook zijn dat je comment of topic een regel overtreedt, check https://pu.nl/regels voor de huisregels op pu.nl