Actievoorwaarden Gamezomer-giveaway

gamezomer

Actievoorwaarden Gamezomer-giveaway

Actievoorwaarden Gamezomer-giveaway

- Deze winactie wordt georganiseerd door Reshift Digital B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 18, 2031 CP Haarlem, met Kvk-nummer 58687076 (de “Organisator”). Reshift Digital BV voert de actie (“Actie”) uit onder het merk Power Unlimited.

- De Actie is geen (promotioneel) kansspel. De Gedragscodes van de Kansspelautoriteit zijn derhalve niet van toepassing.

- De Actie vindt plaats op Nederlands grondgebied. De Actie loopt van 9 juni 2022 – 16 augustus 2022. Deelname kan alleen tijdens de duur van de Actie.

- Een persoon mag maar één keer deelnemen aan de Actie. Dit betekent dat je maar één keer een digital postcard mag uploaden (zie onder).

- Deelname aan de Actie is kosteloos.

- Door deel te nemen aan de Actie aanvaard jij (“deelnemer”), deze Actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud.

- Deelname vindt plaats wanneer je i) een ansichtkaart opstuurt naar het bovenvermelde adres van Reshift Digital B.V onder vermelding van jouw naam- en adresgegevens en het e-mailadres waarop we jou kunnen bereiken of ii) wanneer je een foto uploadt op Instagram en Power Unlimited en Malibu erin tagt (@powerunlimited & @malibu_rumnl), onder de vermelding van #GameZomer, - terwijl je op een creatieve en originele manier gebruik hebt gemaakt van de speciale -GameZomer AR filter.

- Deelname (het opsturen van een ansichtkaart of het insturen van een digital postcard) kan doorlopend gedurende de looptijd van de Actie. Dat betekent dat de ansichtkaart uiterlijk op 31 augustus 2022 op ons kantooradres ontvangen moet zijn of jouw digital postcard met het Malibu-filter uiterlijk op die datum geüpload moet zijn zoals hierboven vermeld.

- Deelname aan de Actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder, met vaste verblijfplaats in Nederland. Ben je jonger dan 18? Dan mag je dus niet mee doen. Wij hebben het recht om dit te controleren door je te vragen je identiteitsgegevens (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) aan ons te tonen.

- Medewerkers (werknemers en freelancers) van Organisator, Meta BV (partner) en Pernod Ricard Nederland BV (sponsor), iedereen die heeft meegeholpen met totstandkoming van de Actie, de deelnemende spelers van de Campagne, alsmede familieleden in de eerste graad van voornoemde personen en personen die op hetzelfde adres geregistreerd staan, en minderjarigen, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

- De looptijd van de Actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) worden vermeld in de livestreams en andere sociale media-uitingen.

- Organisator is te allen tijde bevoegd de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten. Je hebt in dat geval geen aanspraak op enige prijs of schadevergoeding.

- De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze. De aanwijzing van winnaars is onderhevig aan de originaliteit en behendigheid van de deelnemer. Een onpartijdige jury zal de origineelste inzendingen uitkiezen als winnaar. Winnaars kunnen op verschillende momenten bekend gemaakt worden.

- De uitslag van de Actie en bekendmaking van de winnaars vindt plaats binnen 1 dag na afloop van de deelnameperiode. De uitslag wordt bekend gemaakt op via de livestream op Twitch.tv van RESHIFT en via het Instagram account van RESHIFT op 17 augustus 2022.

- De winnaars van de Actie krijgen persoonlijk bericht via Direct Message (DM) op het Instagram account waarop de digital postcard is geüpload of, bij verzending van een ansichtkaart, via het e-mailadres dat je ons daarop hebt doorgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om zijn/haar social media inbox regelmatig te checken.

- Wanneer de winnaar zich niet binnen 14 dagen na de eerste bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen. Het is dus belangrijk om je inbox regelmatig te checken.

- Organisator toont op verzoek van de Nederlandse Kansspelautoriteit aan hoe de aanwijzing der winnaars geschiedt.

- Organisator is bevoegd naar eigen inzicht en zonder nadere motivatie personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname, strijd met de goede zeden of openbare orde, fraude of strijd met deze Actievoorwaarden. Over diskwalificatie wordt verder niet gecorrespondeerd.

- Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

- Het is niet mogelijk het gewonnen item om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

- De totale waarde van het prijzenpakket is tussen de 5 euro en 600 euro. Er zijn 2 prijzen beschikbaar. Eén product (Malibu branded PlayStation 5) en één ervaring (verzorgd barbecue evenement met leden van de Power Unlimited community en medewerkers van Reshift, op een nader te bepalen locatie in Nederland waarvoor een beperkt aantal kaarten te winnen zijn!)De datum en locatie van de BBQ worden in de desbetreffende livestream van Power Unlimited bekend gemaakt. Organisator behoudt zich het recht voor deze datum te wijzigen.

- Organisator kan niet garanderen dat er tijdens de Actie geen sprake zal zijn van fouten, vertragingen, storingen of technische defecten (al dan niet veroorzaakt door Organisator of door Organisator ingeschakelde derden) in de livestreams, en kan geen garanties geven ter zake het deugdelijk functioneren van apparatuur, software, netwerken of andere zaken die door Organisator of derden in het kader van de Actie worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld.

- Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade van deelnemers die voortvloeit uit (deelname aan) de Actie of de publicatie van de uitslag (zoals schade als gevolg van typefouten in promotiemateriaal of de uitslag van de Actie, of enig technisch mankement bij deelname aan de Actie en/of vertraging of storingen bij de inzending van deelnames).

- Het is deelnemer niet toegestaan om van Organisator afkomstige informatie met betrekking tot de inhoud van de Actie op enige manier te publiceren of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Organisator.

- Incomplete deelnames – denk aan onjuiste of onvolledige gegevens zoals emailadres en onvolledige en/of onjuiste geboortedatum – worden als ongeldig beschouwd en buiten beschouwing gelaten.

- Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

- In het kader van de Actie worden door Organisator bepaalde persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld de naam- en adresgegevens, geboortedatum, e-mailadres, openbare gegevens van je social media-account, telefoonnummer en (in sommige gevallen) legitimatie van de deelnemer. De Organisator hecht groot belang aan privacy en zal uiteraard vertrouwelijk omgaan met de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens en zal alle relevante regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens naleven, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doel voor gegevensverwerking is het vaststelling van de leeftijd (18+) van de deelnemer, het bepalen van de gegevens van de winnaar voor toezending van de prijs en het corresponderen over deelname/prijzen en de bekendmaking van de winnaars. Organisator neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

- Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig in verband met de Actie. Dit betekent dat persoonsgegevens in beginsel niet langer dan 1 maand na afloop van de prijsuitreiking worden bewaard ter controle van aankomst en werking van de prijs, tenzij een langere bewaartermijn noodzakelijk is in verband met lopende verjaringstermijnen of wettelijke (waaronder fiscale) verplichtingen. Daarnaast kunnen bepaalde persoonsgegevens door Organisator langer worden bewaard ten behoeve van statistisch onderzoek, zoals onderzoek dat helpt om de doelgroep van toekomstige acties te bepalen. In dat geval worden uitsluitend de persoonsgegevens bewaard die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden, zoals leeftijd of geslacht (man/vrouw/anders) en worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om minimale gegevensverwerking te garanderen, waaronder pseudonimisering of, indien mogelijk, maatregelen die ervoor zorgen dat de gegevens in het geheel niet meer aan de persoon kunnen worden gekoppeld.

- Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld worden met derde partijen die bij de organisatie van de Actie betrokken zijn en/of met subverwerkers van Organisator, zoals transport organisaties zoals Post NL of DHL ten behoeve van het verzenden van de prijs.

- Deelnemers hebben op grond van de AVG het recht op inzage van, en rectificatie of wissing van hun persoonsgegevens, op beperking van de verwerking daarvan en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Zij kunnen deze rechten uitoefenen door een bericht te sturen naar het adres van Organisator onderaan dit document. Deelnemer heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

- Bezwaar tegen verdere verwerking van persoonsgegevens kan consequenties hebben voor het recht op deelname aan de Actie op grond van deze Actievoorwaarden, wanneer daardoor niet meer gecontroleerd kan worden of de deelnemer aan de voorwaarden voor deelname voldoet.

- Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit de Actie, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de Organisator.

- Elke vraag of klacht betreffende de Actie moet schriftelijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de einddatum van de Actie worden verstuurd naar het adres van Reshift Digital BV, onder vermelding van ‘[Klacht + GameZomer winactie]’. De klacht moet deugdelijk gemotiveerd worden.

Voor informatie over de werking van deze Actie en voor de uitoefening van jouw rechten op grond van de AVG kan contact worden opgenomen met:

Reshift Digital BV
Nijverheidsweg 18
2031 CP Haarlem
Telefoon: 023 543 0000
Email: redactie@pu.nl

Voor informatie over de werking van deze gedragscode kan contact worden opgenomen met:

De Kansspelautoriteit
Postbus 298
2501 CG Den Haag
Telefoon: 070-302 1300
E-mail: info@kansspelautoriteit.nl